علوم دوم دبستان زندگی ما و گردش زمین

حجم فایل : 1.6 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 18
بنام خدا
1 علوم دوم دبستان

زندگی ما و گردش زمین -1
زندگی ما و گردش زمین -1 نور خورشید ، همیشه یک طرف زمین را روشن می کند آن طرف از زمین که رو به روی خورشید قرار دارد ،روز است و طرف دیگر که تاریک است، شب نام دارد کره زمین دارای دو نوع حرکت است حرکت وضعی حرکت انتقالی حرکت وضعی : حرکت وضعی : این حرکت در اثر چرخش زمین به دور خودش حاصل می شود و باعث بوجود آمدن شب و روز می گردد و زمین در هر 24 ساعت ،یک بار به دور خود می چرخد و این حرکت در خلاف جهت عقربه های و از سمت مغرب به شرق می باشد. خورشید خورشید زمین حرکت وضعی : تصویر حرکت وضعی روز ها گرم تر است یا شب ها؟ قسمتی از زمین که رو به خورشید است، بجز گرفتن روشنایی و نور ، گرم هم می شود . پس هنگام روز زمین گرم می شود و هنگام شب،یعنی آن قسمت از زمین که پشت به خورشید است و نور وگرما نداشته سرد خواهد شد. دما میزان سردی و گرمی هوا را دمای هوا می گویند و برای انئازه گیری دما هوا از وسیله ای به نام دماسنج استفاده می شود.

مایع داخل دماسنج ،جیوه نام دارد و به هنگام کاهش دما،جیوه،به سمت پایین و به هنگام افزایش دما جیوه به سمت بالا حرکت می کند. سرد گرم خیر ، دمای روزانه در یک روز آفتابی در ساعت 2 بعد از ظهر به حداکثر خود می رسد و کم کم تا غروب آفتاب از شدت تابش کم شده و بعلت گرم بودن زمین تا مدتی پس از غروب افتاب ،حرارت و گرما ادامه دارد و در طول شب هوا رو به سردی و کاهش پیدا می کن. وجود ابر، باد،بارش باران و برف ممکن است روی گرما و سردی هوا تاثیر داشته باشد خیر ، با طلوع خورشید ،انرژی ان به زمین شروع به گرم شدن می کند .اما کمی طول می کشد تا تشعشعات حرارتی منعکس شده از زمین آغاز شود.پس زمین بطور ناگهانی گرم نمی شود گرمی محل های سایه و آفتابی با هم تفاوت دارند؟

بله، همان طور که در آزمایش مشاهده کردید .دمای محل هایی که در سایه قرار دارند نسبت به محل های آفتابی سردتر می باشد. خورشید :
خورشید منبع اصلی انرژی مورد نیاز زندگی موجودات زنده می باشد خورشید جانداران گیاهان گرما نور گرما نور با انجام آزمایش می توان نتیجه گرفت که گیاهان برای رشد، به نور و گرمای خورشید نیاز دارند
ایستگاه فکر آورده شود. تغییرات دما، شدت نور ،جهت نور و مدت زمان دوام نور باعث تغییر رفتار جانوران می شود.
برخی از جانوران در روز و برخی دیگر در شب فعالیت می کنند. 1- کدام یک از این دو دما سنج مربوط به روز و کدام یک مربوط به شب است؟ 2- کدام یک از این دو دما سنج مربوط به روز و کدام یک مربوط به شب است؟

الف)زمین خانه خوبی برای موجودات زنده است
ب)همه موجودات زنده به گرما و نور خورشید نیاز دارند
ج)همه موجودات زنده در شب و روز کارهای متفاوتی انجام می دهد؟
د)تنها گیاهان برای رشد از نور خورشید استفاده می کنند؟ 3- ماده سنگین دماسنج در کدام ظرف پایین می آید؟


...